Ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U dunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke  mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskudigen een belangrijk aandachtspunt. 
 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden.
 
Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.
  • kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,
  • blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd,
  • is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.

Schoolondersteuningsprofiel B.m.d.B. Steenenkamer 2016-2017
bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet