Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, wat houdt dat in?

Er bestaat een wet medezeggenschap op scholen, kort aangeduid als WMS; waardoor  zowel ouders als personeel via de medezeggenschapsraad  invloed kunnen uitoefenen.
Dat betekent dat ouders en leerkrachten bij belangrijke beslissingen meepraten, advies uitbrengen en soms ook hun instemming moeten geven. In het reglement staat wanneer advies- en instemmingsrecht over school specifieke zaken aan de  MR gevraagd moet worden.
Doelstelling van onze MR is het behartigen van belangen van onze kinderen, de leerkrachten en de ouders. De MR-leden worden gekozen door ouders van onze school en bestaat uit afvaardiging van twee leerkrachten en afvaardiging van twee ouders. 
Zaken die wij bespreken zijn o.a. 
- beoordelen beleids-, zorg en formatieplan van de school. - Schoolgids - Vakantieregeling - Organisatie rondom personeel vb nascholingen - Beleid inzake voorzieningen leerlingen.
 
De MR vergadert vijf keer per jaar in de school; deze vergaderingen zijn openbaar.
Wij vinden het erg fijn vinden wanneer u ook mee wilt denken met de MR.  
Heeft u zaken en/ of vragen die de hele school aangaan, laat het ons weten. U kunt ons aanspreken of een mail sturen naar mr.steenenkamer@cnsputten.nl.        

Namens de ouders:
Mw H. (Hester) van Wijncoop
Stenenkamerseweg 62a
 
Mw. M. (Monique) van de Kamp
Kievitlaan 102                       
                                                         
Namens het personeel:
Talitha Hennipman
Marchella Schut

Behalve de MR bestaat er ook de GMR; wat staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van MR-leden, van alle bij de vereniging aangesloten scholen. De GMR heeft zeggenschap over bovenschoolse zaken.


 
bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet